MONDAY:

19:00-20:15  Hatha Flow Yoga
20:15-21:00 Stretch & Mobility

Munich Gym

TUESDAY:

11:30-12:30  Vinyasa Yoga
Fraunhofer Institut

17:15-18:15  Stretch & Mobility Yoga
Studio 148 – Ausatmen. Einatmen.

WEDNESDAY:

11:30-12:15  Hatha Flow Yoga
Kommunalreferat

17:00-18:00  Happy Evening Flow
Happy Mind Yoga

THURSDAY:

11:30-12:30  Vinyasa Yoga
Fraunhofer Institut

18:30-19:30  Yoga Stretch für Anfänger
Zen-To-Go

FRIDAY:

8:45-10:00  Good Morning Hatha Flow
Zen-To-Go

12:00-13:00  Happy Lunch Flow 
Studio 148 – Ausatmen. Einatmen.