MONDAY:

17:15-18:15  Yin Yoga (ab 08.01.24)
Studio 148 – Ausatmen. Einatmen.

TUESDAY:

09:00-10:00  Happy Morning Yoga
Happy Mind Yoga

11:30-12:30  Vinyasa Yoga
Fraunhofer Institut

17:15-18:15  Stretch & Mobility Yoga
Studio 148 – Ausatmen. Einatmen.

WEDNESDAY:

11:30-12:15  Hatha Flow Yoga
Kommunalreferat

17:30-18:30  Yoga für Nacken, Schultern & Rücken
Happy Mind Yoga

THURSDAY:

11:30-12:30  Vinyasa Yoga
Fraunhofer Institut

FRIDAY:

8:45-10:00  Good Morning Hatha Flow
10:30-11:30  Rücken-Schulter-Nacken Yoga
Zen-To-Go